چطور و چگونه کار می کنیم؟

فاز تحلیل

در این فاز ضمن برقراری ارتباط نزدیک با مشتری و بازار مصرف، اقدام به دریافت نیازمندی های کارکردی محصول می شود. با بررسی محصولات نزدیک یا مشابه ایرانی و خارجی و همچنین بررسی محدودیت ها و استانداردها، ویژگی های محصول نهایی استخراج خواهد شد.

فاز نمونه سازی

پس از انجام فاز تحلیل و درک محدودیت ها و نیازمندی های محصول، اقدام به ساخت نمونه اولیه محصول می شود. به نحوی که تمامی خواسته های کارکردی مشتری برآورده گردد. در این مرحله امکان بازخورد مشتری نسبت به محصول نهایی فراهم می شود. در این فاز با توجه به بازخورد های گرفته شده ممکن است اصلاحاتی بر روی محصول نهایی داده شود، معمولا در این مرحله برای فرم محصول از پرینت سه بعدی استفاده می شود.

فاز پیش تولید

ورود به بازار مصرف، مستلزم رعایت نکات بسیار زیادی در برآورده کردن شرایط مصرف و کاربردی محصول است. این شرایط می تواند حاصل استانداردهای محیطی و گرید های مصرف و شکل ظاهری و مسائل کنترل کیفی و تولید باشد. اعمال این الزامات منتهی به تولید محصول کیفی و قابل استفاده در بازار مصرف می شود. در این فاز معمولا قالبهای صنعتی ساخته شده و تعداد محدودی محصول تولید می گردد.

فاز تولید انبوه

در این فاز ضمن طراحی و ساخت تجهیزات و زیر ساخت های تولید، فرآیندهای کنترل کیفی استخراج و مدون می شوند.در نهایت با توجه به نیاز مشتری اقدام به طراحی بسته بندی مناسب محصول می گردد

پیمایش به بالا